Veiklą vykdome

Dirbame visoje Lietuvoje

Telefonas +370 695 64159
El. paštas info@lukstata.lt
Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos 2017 m. ištirtų mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų, įvykusių buityje, suvestinė

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnai, vadovaudamiesi Mirtinų ir sunkių buitinių nelaimingų atsitikimų, susijusių su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais, tyrimo tvarkos, patvirtintos 2011 m. lapkričio 25 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymu Nr. 1V-116 (kartu su pakeitimais), reikalavimais, 2017 m. ištyrė 5 nelaimingus atsitikimus, įvykusius buityje, susijusius su elektros, šilumos ir dujų įrenginių pavojingais ir kenksmingais veiksniais.

Eil. nr.DataVietaRūšis / sektoriusAplinkybėsPasekmėsPriežastys
12017-01-08 Skuodo r.Mirtinas
/ dujų
Keičiant susiskystintųjų naftos dujų
balioną į aplinką nutekėjo dujos per
atsisukusį dujų baliono ventilį
Dujų koncentracijai pasiekus
sprogimo ribą dėl tiksliai nežinomos
priežasties (neatmetama galimybė,
jog dėl neužgesintos krosnies arba
įjungiant ar išjungiant elektros
apšvietimą) įvyko dujų – oro mišinio
sprogimas, užsiliepsnojo pastatas.
Nukentėjęs asmuo mirė ligoninėje
Suskystintųjų naftos dujų įrenginių
eksploatavimo taisyklių 1 priedo Dujų
balionų keitimo instrukcijos 1 punkto
reikalavimas – dujų baliono keitimo metu
patalpoje, kurioje vykdomi darbai, negali
būti naudojama atvira liepsna ir jungiami
elektros prietaisai; taip pat 3 priedo –
Dujų baliono eksploatavimo atmintinėje
nurodyti reikalavimų pažeidimas
22017-01-21 Raseinių r.Mirtinas /
grupinis /
/ elektros
Keliant aliuminines kopėčias tarp
atramų 100/25–26 buvo priartėta prie
10 kV oro linijos laido, nutiesto iš
Viduklės 35/10 kV transformatorių
pastotės

Vienu metu dėl elektros srovės
poveikio nukentėjo asmenys – iš jų
vienam žmogui elektros poveikis
buvo mirtinas, kiti du buvo paveikti
elektros srovės ir jų sveikatos būklė
buvo stebima ligoninėje
Elektros tinklų apsaugos taisyklių
reikalavimų pažeidimas – elektros tinklų
apsaugos zonose draudžiama prie laidų,
atramų priartinti bet kokius daiktus
32017-02-09 Telšių r. Mirtinas
/ šilumos
Asmuo užkūrė katilą neįsitikinęs, ar
neužšalusi šildymo ir karšto vandens
sistema – dėl šios priežasties
užkurtame katile padidėjo slėgis ir
katilas sprogo. Esant neigiamai
temperatūrai lauke, savadarbis šildymo
katilas buvo nekūrentas 10 dienų
Nuo kilusios sprogimo bangos
krosnies mūro, apdailos skeveldrų
sužalotas asmuo mirė ligoninėje
Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos
įrenginius ir katilo eksploatacijos
instrukcijoje nurodytų reikalavimų
pažeidimas
42017-03-13 Panevėžio r. Mirtinas /
/ elektros
Prisilietimas prie neizoliuotų, įtampą
turinčių srovinių dalių – įtariama
savižudybė
Asmuo mirtinai traumuotas 230 V
elektros srovės
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų
taisyklių ir Saugos eksploatuojant
elektros įrenginius taisyklių reikalavimų
pažeidimas
52017-05-27 Jonavos r. Mirtinas /
/ elektros
Asmuo savavališkai atidarė AB
„Energijos skirstymo operatorius“
transformatorinės KT-Rm-628 duris,
pralindo pro apsauginį barjerą, pateko
į transformatorinės vidų, galva
priartėjo prie 10 kV įtampą turinčių L3
fazės šynų
Asmuo, patekęs į 10 kV
transformatorinę, žuvo vietoje
prisilietęs prie 10 kV įtampą turinčių
elektros įrenginių
Elektros tinklų apsaugos taisyklių
reikalavimų pažeidimas
62017-09-06 Kauno r. Sunkus
sveikatos
sutrikdymas
/ dujų
Laikiname pastate įsikūręs asmuo
maistui ruošti naudojo kilnojamą
dujinę viryklę, kuri gumine žarna buvo
prijungta prie 50 litrų suskystintų
naftos dujų baliono. Šalia kilnojamos
dujinės viryklės stovėjo kieto kuro
krosnelė
Guminė žarna, jungianti viryklę ir
dujų balioną, buvo pažeista –
pradegė besiliesdama su kieto kuro
krosnele. Pro guminėje žarnoje
esančias skyles į aplinką nutekėjo
dujos. Sprogimas ir gaisras patalpoje
kilo dėl kibirkšties, šokusios
įjungiant kieto kuro krosnelę.
Nukentėjęs asmuo patyrė sunkius
kūno sužalojimus, buvo gydomas
Kauno klinikose
Suskystintųjų naftos dujų įrenginių
eksploatavimo taisyklių, dujinio prietaiso
– viryklės saugaus naudojimo instrukcijos
reikalavimų pažeidimas
2017 m. valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos tirtų mirtinų ir nelaimingų atsitikimų darbe suvestinė
Eil. nr.DataVietaRūšis / sektoriusAplinkybėsPasekmėsPriežastys
12017-02-27110/10 kV TP
„Ekranas“,
Senamiesčio
102B,
Panevėžys
Mirtinas /
elektros
Rekonstruojamoje 110/10 kV įtampos
TP „Ekranas“, vykdant darbus pagal
netikslų nurodymą – buvo nurodyta
netiksli darbo vieta, kuri buvo ne
visiškai parengta, nepatikrintas 10 kV
įtampos buvimas / nebuvimas, priartėta prie įtampą turėjusių 10 kV šynų
Asmuo mirtinai traumuotas elektros
srovės
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius
taisyklių reikalavimų pažeidimas
22017-06-08Kulautuvos g.
31, Kaunas
Sunkus
sveikatos
sutrikdymas
/ elektros
Atliekant skirstomojo dujotiekio
montavimo darbus – kasant tranšėją,
požeminių komunikacijų apsauginėse
zonose buvo galimai pažeistas skersai
kasamai tranšėjai po žeme buvęs 10 kV
įtampos elektros kabelis. Atkasant 10
kV kabelį, nebuvo kviestas ir
nedalyvavo nužymint esamų požeminių
komunikacijų vietas ir apsaugos zonų
ribas AB „Energijos skirstymo
operatorius“ atstovas
Darbus vykdęs asmuo prisilietė prie
atkasto 10 kV kabelio. Nuo kilusio
ugnies pliūpsnio, užsidegė
darbuotojo rūbai. Asmuo patyrė
kūno nudegimus, buvo gydomas
Kauno klinikose
Elektros tinklų apsaugos taisyklių,
Elektrinių ir elektros tinklų
eksploatavimo taisyklių reikalavimų
pažeidimas
32017-09-04Vytauto g. 2,
Kaunas
Sunkus
sveikatos
sutrikdymas
/ elektros
Vykdant elektros linijos patikrinimo
darbus, prie elektros apšvietimo stulpo
asmuo tikrino kabelių linijos
pajungimą. Įtampos įjungimas ir
išjungimas buvo derinimas radijo ryšio
priemonėmis. Atlikdamas elektros
linijos patikrinimo darbus, asmuo buvo
paveiktas elektros srovės
Nukentėjęs asmuo patyrė elektros
traumą
Saugos eksploatuojant elektros
įrenginius taisyklių reikalavimų
pažeidimas
42017-11-02 Sidaronių g.
17, Vilnius
Mirtinas /
elektros
Statybvietėje buvo ardomi metaliniai
pastoliai. Asmuo su ardomo pastolio
metaline konstrukcija galimai priartėjo
arčiau negu 0,6 m iki 10 kV oro linijos
laido
Asmuo mirtinai traumuotas elektros
srovės
Elektros tinklų apsaugos taisyklių,
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo
taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros
įrenginius taisyklių reikalavimų
pažeidimas